afdelingsmodet

Afdelingsmødet er Bondebjergets øverste myndighed. Alle afdelingens beboere har møde og stemmeret på afdelingsmødet. Det er på dette møde, at de økonomiske rammer udstikkes og diskuteres. CIVICA  administrerer afdelingen og servicerer afdelingsbestyrelsen med alle de nødvendige data og dokumenter, så afdelingsmødet har de bedste betingelser for at træffe de rigtige beslutninger.

Afdelingen holder møde minimum to gange om året og ellers efter behov. Har Bondebjerget vigtige emner og sager, som kræver afdelingsmødets stillingtagen, kan afdelingens beboere mødes efter nærmere beskrevne indkaldelsesregler.

Beboerdemokrati

"Alle almene boligafdelinger har ret til at vælge en afdelingsbestyrelse, der skal varetage beboernes interesser i den afdeling, hvor de er valgt. Afdelingsbestyrelsen er sammensat af to beboere fra hver gruppe, samt en formand valgt af beboerne direkte på et afdelingsmøde, som alle beboerne indkaldes til. På Bondebjerget tager vi beboerdemokratiet alvorligt og alle beboere har direkte indflydelse på, hvordan afdelingen fungerer."

Vidste du at...

"Det er tilladt at holde hund og kat, men det er almindeligt, at gruppen er med til at beslutte antallet af dyr i gruppen, så der holdes en naturlig balance"